סולם הדורות המוחלטים

כלי מחקר חשוב: "סולם הדורות המוחלטים" – שפותח ע"י ד"ר פאול יעקבי
"Jacobi's Absolute Generation Scale "= "Jacobi's AGS"
מאת ד"ר חנן רפפורט (אוקטובר 2009)

מבוא.
אחת ממטרותיו החשובות של "המכון הבינלאומי לגנאלוגיה יהודית ומרכז פאול יעקבי",
שהוא מכון מדעי ראשוני וייחודי בעולם הגנאלוגי, הוא לפתח טכנולוגיות ומערכת כלי מחקר
- מבוססים מדעית - ומקובלים ע"י כל היסטוריון משפחתי, כמו גם ע"י מדענים בשדות
ההיסטוריה, מדעי הרוח והחברה בכללם.

אחד מכלי המחקר המדעי, הדרוש מזה זמן רב, היא שיטה לרישום כרונולוגי של דורות בעצי משפחה. שיטה זו צריכה גם ליצור סינכרוניזציה – התאמת זמנים של הדורות על עצי משפחה שונים –
וכן גם בדיקת ההרמוניציה – השוואה, התאמה, ואיתור של קיום סימולטני של אנשים –
על עצי משפחה שונים.
לא פחות חשוב הצורך בהרמוניזציה בין עצי המשפחה לבין אירועים חברתיים והיסטוריים.

השיטה המיוצגת ע"י "סולם הדורות המוחלטים של יעקבי" =AGS" ,"Jacobi's מעניקה
תשובות בדוקות ומוכחות לצרכים אלה.

א) ה"דורות היחסיים"

לכאורה, הדרך הפשוטה ביותר לרישום הדורות על עץ המשפחה הוא להחליט שהמרווח בין
דור לדור יהיה בן 25 או 30 שנה. לאחר מכן ניתן לסווג כל יחיד בעץ משפחה בהתאם לאחת
מהשיטות לספירת השנים המוכרות ומקובלות:
"היהודית", "הנוצרית" (גרגוריאנית או יוליאנית), או "המוסלמית".

לצערנו הרב, שיטה פשוטה וסבירה זו אינה מתאימה להיסטוריון המשפחתי.
זאת, מפני שהשיטה תלויה בידע "מטרי" - תאריכי לידה ופטירה - של כל יחיד על עץ המשפחה.
אולם מידע כזה, חסר לעתים קרובות, בין ממצאי המחקר הגנאלוגי של ההיסטוריון המשפחתי.
בעקבות זאת נוקטים הגנאלוגים בקו-פעולה אחר. הם מציינים את הדורות בהתאם למספר הדורות המוכרים והידועים להם. ככלל, הם מציינים כ"דור מס' 1" את הדור הקדום ביותר הידוע להם.

על אף הגיונה הפשוט והבריא של שיטת רישום ה"דורות היחסיים" בהתאם לרמת הידע הקיים,
היא פותחת פתח לבלבול, העדר עקביות ואף לשגיאות מחקריות.
סכנה ברורה ובולטת נמצאת באפשרות שהיסטוריון משפחתי אחד קובע את הדור המבוגר ביותר,
מבין שלושת הדורות הידועים לו, כ"מספר 1". לעומתו קובע היסטוריון אחר, אשר הצליח לאתר רשימה ארוכה יותר של אבות המשפחה הנידונה, את הדור המבוגר החמישי או את הדור החמישה עשר אחורה כ"מספר 1". הבלבול והמבוכה הנוצרים, כמו גם העדר העקביות מובנים מאליהם.

לא רק זאת, אלא שהאפשרויות לטעויות ולמלכודות הקשורות בשיטה זו הן עמוקות ורבות יותר.
לפנינו רק שתיים מאלו:


1) בעיית בני אדם השונים שהינם בעלי שם זהה = Homonymous individuals
מקובל במסורות ובמנהגים של החלק האשכנזי בעם היהודי, לכבד ולהנציח את זכרם של קרובי משפחה נפטרים ע"י קריאת שם היילוד החדש על שמם. ככלל, נקרא הבן הראשון על שם סבו.
אולם, במקרה שהסב עדיין בחיים, נקרא הרך הנולד על שם הסבא רבא שלו.
ילדים אחרים – בנים ובנות כאחד – נקראים בהתאם למוסכמות ונוהגים מקובלים ומובנים.
נוהג זה גורם לחזרה עקבית ושיטתית של דפוסי שמות, בדרך כלל מדי דור שלישי בעץ
משפחה אחת, וכן בעצים מקבילים של אותה משפחה, בחמולה ובשבט.
דפוסי שמות חוזרים כאלו, יכולים להימצא בעצי משפחה אחרים שאין ביניהם כל קירבה משפחתית.

היסטוריונים משפחתיים משתמשים, תכופות, בשמות פרטים אלה כמנחים ליצירת סדר הדורות
בעצי המשפחה ולקביעת מערכת היחסים הבין-משפחתיים בדורות הללו.
החזרה של אותו שם פרטי באותה משפחה, מובילה לאפשרות של זיהוי מוטעה ולשגיאות מוחלטות.
הבעיה מחמירה, עוד יותר, כאשר אותו דפוס של שמות חוזר ונמצא אצל משפחות בעלות שם משפחה זהה, שאין ביניהן כל קרבה משפחתית ולעתים נמצאות אף באותה קהילה או ישוב.
רישום כזה יכול להוביל גם למסקנה שגויה על קשר בין עצי משפחה זרים ושונים.

אצל חלק מדוברי הלדינו (היהודית – ספרדית) היה, ועדיין קיים חלקית, המנהג להנציח את שם
הסבא ע"י קריאת שמו של היילוד החדש גם כאשר הסב עדיין בחיים.
כתוצאה מכך חוזר שם פרטי מסוים, מדי דור שני ופעמים רבות באותה משפחה, באותה תקופה ודור.
תופעה זו מגבירה, עשרת מונים, את אפשרויות הטעות בזיהוי ורישום המערכת הבין-דורית.

2) שמות בנישואים.

הנוהג היהודי של רישום נישואים, מציין את האישה (שם) בת פלוני (שם) שהיא אשת פלוני (שם).
במקרים מסוימים עוזר זיהוי שמי כזה, באיתור בני האדם הנכונים הנמצאים בקשרי חיתון.
אולם, בגלל העובדה של ריבוי שם גברי החוזר בדורות עוקבים של אותה משפחה, יכול גם שילוב
כזה של שמות - הנמצאים בקשרי נישואים - לגרום לזיהוי מוטעה של קשר בין-משפחתי.
בעיה זו מתגברת עוד יותר תודות לנטיה הידועה של "נישואי בני דודים" בחלקים מסוימים של החברה היהודית.

כאשר "שיטת הדורות היחסיים" משמשת בסיס לרישום עצי המשפחה, מסבכים המצבים והסיבות - המוזכרות לעיל – את האפשרות:
ללמוד את הקשר המסובך בין עצי משפחה שונים ולעשות השואה בין שנים ויותר "עצי משפחה" – אשר נוצרו באופן נפרד ועצמאי.
לגלות שגיאות ברישום ומידע הנמצאים ברשימות יחס ובספרים שונים. לאתר חסר ו"דילוג על דורות" אשר נגרמו בגלל העדר ידע ברור.
לזהות, להסדיר וליצור הרמוניה בין עצי המשפחה האלה, על ידי איתורן של אי התאמות והעדר עקביות.
כתוצאה מכל אלה חודרות טעויות רבות ונרשמות שגיאות גנאלוגיות חמורות ברישומים אלה.

לסיכום, שיטת הרישום של "דורות יחסיים" מהווה מכשול רציני למחקר הגנאלוגי.
הניסיון לתיאום סימולטאני וסינכרוני של המספר השרירותי והמלאכותי של הדורות, באמצעות מתכונת מקובלת של סרגל זמן אינו מוביל להתאמות מדויקות.
מכאן, שהבנת הרקע ההיסטורי והסביבה החברתית - תרבותית אשר משפיעים על התנהגויות
בני האדם הנחקרים נמצאים מוטים בצורה בלתי נכונה ובלתי מתאימה.
בהתאם, השפעתם של כל אלה על הבחירות בין אופציות החיים שלהם, על מסלולי הלימוד,
על המקצועות ומשלחי היד בהם עסקו, אפשרויות השיכון וצורות ההתארגנות החברתית–קהילתית
כמו גם הרשתות החברתיות שלהם ותנועות הגירה בהם השתתפו, ועוד מושגי חיים רלבנטיים
לחוקר הגנאלוגי, יהיו בלתי מובנים בצורה נכונה ומתאימה אם לא למטה מזה.

ב) "דורות מוחלטים".

ד"ר פאול יעקבי ז"ל (1911 – 1997), הכיר בחסרונות ובקשיי השיטה האחרת.
לכן, הוא פיתח שיטה חלופית לרישום דורות.
שיטה זו ידועה כיום כ"סולם (סרגל) הדורות מוחלטים של יעקבי".
( "Jacobi's Absolute Generation Scale "= "Jacobi's AGS").
לפי שיטתו, משתמשים הגנאלוגים בקו ברור של תאריכים מוחלטים. הקו הוא יציב, מוכר ומקושר באופן ישיר לתיארוך המוכר כיום כשיטת הספירה הנוצרית, ספירה המקובלת ברחבי העולם המערבי כשיטת התיארוך ההיסטורי.

על יסוד ידיעותיו הרבות בשדה הגנאלוגיה ונסיונו רב השנים, קבע ד"ר יעקבי שמשך החיים של
דור ממוצע הינו בן 75 שנים כאשר דור עוקב אחר משנהו מדי 30 שנה.

לשיטתו לכן, לפי שיטת התיארוך הקיימת:
דור מס' 1 חופף את השנים 1965 - 2040. (סך של 75 שנה);
מכאן, שדור מס' 2 (שלפי שיטתו, מתחיל 30 שנה קודם) חופף את השנים 1935- 2010 (שוב,
סך של 75 שנה).

בקבענו, עתה, את הדור הנוכחי כדור מס' 0, הוא חופף את השנים 1995 – 2070.
להלן טבלת השנים של "סולם הדורות המוחלטים של יעקבי", ב – 1000 השנים האחרונות:

0 = 1995-2070 11 = 1665-1740 2 = 1335-1410
1 = 1965-2040 12 = 1635-1710 23 = 1305-1380
2 = 1935-2010 13 = 1605-1680 24 = 1275-1350
3 = 1905-1980 14 = 1575-1650 25 = 1245-1320
4 = 1875-1950 15 = 1545-1620 26 = 1215-1290
5 = 1845-1920 16 = 1515-1590 27 = 1185-1260
6 = 1815-1890 17 = 1485-1560 28 = 1155-1230
7 = 1785-1860 18 = 1455-1530 29 = 1125-1200
8 = 1755-1830 19 = 1425-1500 30 = 1095-1170
9 = 1725-1800 20 = 1395-1470 31 = 1065-1140
10 = 1695-1770 21 = 1365-1440 32 = 1035-1110

ד"ר יעקבי רשם את הטבלה הזו, במודע, עד דור 32, (1035 – 1110). דור הזהה לתקופת חייו
של רש"י. גדול המפרשים היהודיים של התנ"ך והתלמוד בתקופתו ( 1040 – 1105).

מבחינה תיאורטית ניתן היה להחיל את דור ה- 0, משחר ההיסטוריה, ולקדם את ספירת הדורות המוחלטים בהתאם להתקדמות השנים בהיסטוריה.
כדי למנוע דיון בלתי ראוי ורצוי על "מהו שחר ההיסטוריה", ולפי איזו תרבות אנושית- חברתית
יש להתחיל בספירה ? העדיף ד"ר יעקבי להשתמש ב"סולם" כמות שהוא, ולסיימו בדור ה -32.
זאת, מפני שמעטות היו העבודות הגנאלוגיות המדעיות על התקופה הקודמת לשנות חייו של רש"י.

לשיטתו, בן אדם אשר חי את עיקר תקופת חייו בתוך השנים המוגדרות ומיצגות דור מסוים,
נחשב כבן הדור הזה. התקופה הזו אינה חייבת להיות במדויק ואך ורק בתוך שנים אלה.
משמע מכך:
שהרב המפורסם משה בן מימון = הרמב"ם, אשר חי בין השנים: 1135 – 1204, משתייך ל"דור המוחלט" - 29.
שהאישיות התורנית הדגולה – הרב שמואל אליעזר בן יהודה הלוי - המוכר כ-"מהרש'א",
אשר חי בין השנים: 1555 – 1631, משתייך ל"דור המוחלט" – 15.

השיטה והסולם הזה, מאפשרים גמישות מירבית.
לעתים יש הכרח "לפצל" דור מסוים או "לדלג" מעל דור אחר. לדוגמה:
* גבר חי בין השנים 1725 – 1755 והוליד בן אשר חי בין השנים 1744 – 1790.
כלומר, שניהם חיו ומשתייכים לדור 9.
במצב כזה נקבע פיצול: האב מיוחס לדור 9b והבן מיוחס לדור 9a.
* אשה חיתה בין השנים 1775 – 1830 והולידה בת אשר חיה בין השנים 1815 – 1890.
האם מיוחסת לדור 8. אולם הבת מיוחסת לדור 6. לצורך זה נוצר הדילוג על דור.
ניסיון מחקרי רב מורה שהשימוש בשתי התאמות אלו, מתאים את "סולם הדורות מוחלטים" לחיים.

בעתיד, כאשר יתעורר הצורך להוסיף לספירת הדורות, ניתן להוסיף את:
הדור (1-) = אשר יחפוף את תקופת השנים 2025 – 2100.
הדור (2-) = אשר יחפוף את תקופת השנים 2055 – 2130.

ג) מסקנות וסיכום.

לשימוש ב "סולם הדורות המוחלטים" של יעקבי (Jacobi's AGS), יש מספר יתרונות.
1) בראש וראשונה, יוצר "הסולם" שיטה מסודרת וכרונולוגית לרישום דורות בעץ משפחה.
הסולם הזה מאפשר, גם, לאתר קיום סימולטני של אנשים בקבוצות בעלות קרבת משפחה.
2) לכל אדם הנמצא על עץ משפחה מסוים ועל עצים מקבילים, גם אם הוכנו בתקופות אחרות
ועל ידי אנשים שונים, מוצמד "מספר הדור המוחלט" בו הוא חי.
3) מספר הדור של האיש הזה ומקומו בסולם הגנאלוגי, זהה בכל עצי המשפחה.
עובדה זו מאפשרת זיהוי ברור כאשר עצי המשפחה השונים מושווים, מוחלפים ו/או ממוזגים.
4) "הסולם" מונע טעויות זיהוי אפשריות בין בני אדם בעלי שם פרטי ושם אב זהים.
5) "הסולם" מאפשר את סילוקן של תוצאות בלתי סבירות המחייבות דיון וחקירה נוספים.
למשל, אותה אישה אשר אביה משתייך לדור 12, ואשר חתנה הרשום והמשוער שייך
לדור 15 ונולד 100 שנים לפני כן. בדיקות מדוקדקות כאלו עוזרות, לעתים, במציאת פתרונות.
6) "הסולם" מאפשר לייחד לכל אדם את הדור המתאים לו, גם כאשר חסר לגביו מידע ברור
של תאריכי לידה ופטירה.
7) "הסולם" מאפשר לציין את התקופה הברורה אשר בתוכה חי האדם. בכך הוא מאתר את
המסגרת ההיסטורית והחברתית בה חי ופעל.
8) ייחוסם של "דורות מוחלטים" לכל חברי המשפחה ואחרים, מאפשר את הזיהוי של
בני האדם אשר חיו ופעלו בתקופתו.
9) "הסולם" מאפשר בניה, שיקום ושיחזור של קשרים בין-דוריים, גם כאשר חסר לחלוטין
כל מידע גנאלוגי.
לדוגמה, בעקבות הידע של תאריכי לידה ופטירה ניתן לעגן בן אדם מסוים בדור 26.
לפי שיטת "סולם יעקבי", יוגדר אביו של אותו אדם כמשתייך לדור 27. ילדיו ישתייכו
לדור 25 ונכדיו לדור 24 – גם בהעדר כל ידע "מטרי" לגביהם.
כאשר, עם הזמן, מתגלים תאריכים קובעים בחיי אחד או יותר מנכדים אלה נמצא
שכמעט ללא יוצא מן הכלל, ולהפתעת כל החוקרים הגנאלוגיים, משתייך אותו נכד לדור 24.
דוגמאות כאלה, הן הוכחה נוספת לערכו ומהימנותו של " סולם הדורות המוחלטים".

לסיכום, "סולם הדורות המוחלטים של יעקבי" הנו כלי מדעי מצוין אשר מאפשר את בנייתו
של סולם דורות כרונולגי-היסטורי. הוא מאפשר את יצירתו של מינוח משותף, מובן ומקובל
בין חוקרים מדיסציפלינות מדעיות שונות, בין אנשים מתרבויות שונות, דוברי שפות שונות
ובין חוקרים בתקופות היסטוריות שונות.
המכון ממליץ בחום ש"סולם הדורות המוחלטים של יעקבי" יאומץ בצורה נרחבת ומלאה על ידי
כל מי שנזקק לכלי מדעי מעין זה.

ד"ר נוויל למדן מירושלים, תרם למאמר זה ואף תרגמו לאנגלית עבור האתר של המכון.

לאלה המעונינים בעומק ההיסטורי של "סולם הדורות המוחלטים של יעקבי"="Jacobi's Absolute Generation Scale
ניתן למצאו בסולם המצורף הכולל את הדורות: 0 – 101. סך הכל כ- 3200 שנות היסטוריה.
ניתן למצא בו את דור 69, הדור בו חי המלך הורדוס (73- עד 4- לפני הספירה).
ניתן למצא בו גם את דור 101, הדור בו חי המלך דוד (1040- עד 970- לפני הספירה).
0 = 1995 - 2070
1 = 1965 - 2040 26 = 1215 - 1290 51 = 465 - 540 76 = -285 - -210
2 = 1935 – 2010 27 = 1185 - 1260 52 = 435 - 510 77 = -315 - -240
3 = 1905 - 1980 28 = 1155 - 1230 53 = 405 - 480 78 = -345 - -270
4 = 1875 - 1950 29 = 1125 - 1200 54 = 375 - 450 79 = -375 - -300
5 = 1845 - 1920 30 = 1095 - 1170 55 = 345 - 420 80 = -405 - -330
6 = 1815 - 1890 31 = 1065 - 1140 56 = 315 - 390 81 = -435 - -360
7 = 1785 - 1860 32 = 1035 - 1110 57 = 285 - 360 82 = -465 - -390
8 = 1755 - 1830 33 = 1005 - 1080 58 = 255 - 330 83 = -495 - -420
9 = 1725 - 1800 34 = 975 - 1050 59 = 225 - 300 84 = -525 - -450
10 = 1695 - 1770 35 = 945 - 1020 60 = 195 - 270 85 = -555 - -480
11 = 1665 - 1740 36 = 915 - 990 61 = 165 - 240 86 = -585 - -510
12 = 1635 - 1710 37 = 885 - 960 62 = 135 - 210 87 = -615 - -540
13 = 1605 - 1680 38 = 855 - 930 63 = 105 - 180 88 = -645 - -570
14 = 1575 - 1650 39 = 825 - 900 64 = 75 - 150 89 = -675 - -600
15 = 1545 - 1620 40 = 795 - 870 65 = 45 - 120 90 = -705 - -630
16 = 1515 - 1590 41 = 765 - 840 66 = 15 - 90 91 = -735 - -660
17 = 1485 - 1560 42 = 735 - 810 67 = -15 - + 60 92 = -765 - -690
18 = 1455 - 1530 43 = 705 - 780 68 = -45 - + 30 93 = -795 - -720
19 = 1425 - 1500 44 = 675 - 750 69 = -75 - 0 94 = -825 - -750
20 = 1395 - 1470 45 = 645 - 720 70 = - 105 - -30 95 = -855 - -780
21 = 1365 - 1440 46 = 615 - 690 71 = -135 - -60 96 = -885 - -810
22 = 1335 - 1410 47 = 585 - 660 72 = -165 - -90 97 = -915 - -840
23 = 1305 - 1380 48 = 555 - 630 73 = -195 - -120 98 = -945 -870
24 = 1275 - 1350 49 = 525 - 600 74 = -225 - -150 99 = -975 - -900
25 = 1245 - 1320 50 = 495 - 570 75 = -255 - -180 100 = -1005 - -930
101 = -1035- -960